Общи условия.

Съдържание:

Член 1 – Определения

Член 2 – Идентичност на предприемача

Член 3 – Приложимост

Член 4 – Оферта

Член 5 – Споразумение

Член 6 – Право на отказ

Член 7 – Задължения на потребителя по време на периода за размисъл

Член 8 – Упражняване на правото на отказ от потребителя и разходите за това

Член 9 – Задължения на предприемача в случай на отказ

Член 10 – Изключение от правото на отказ

Член 11 – Цена

Член 12 – Съответствие и допълнителна гаранция

Член 13 – Доставка и изпълнение

Член 14 – Дългосрочни сделки: продължителност, прекратяване и удължаване

Член 15 – Плащане

Член 16 – Процедура за оплаквания

Член 17 – Спорове

Член 18 – Допълнителни или отклоняващи се разпоредби
Член 1 – Определения

В тези общи условия следните определения се прилагат:

Допълнително споразумение: споразумение, при което потребителят придобива продукти, цифрово съдържание и/или услуги във връзка с договор на разстояние, като тези артикули, цифрово съдържание и/или услуги се доставят от предприемача или от трета страна на базата на уговорка между тази трета страна и предприемача;

Период за размисъл: времеви период, през който потребителят може да упражни правото си на отказ;

Потребител: физическото лице, което не действа с цели, свързани с търговската, бизнес, занаятчийската или професионалната си дейност;

Ден: календарен ден; Цифрово съдържание: данни, произведени и доставени в цифрова форма; Дългосрочен договор: споразумение, насочено към редовната доставка на стоки, услуги и/или цифрово съдържание за определен период; Траен носител: всяко средство – включително имейл – което позволява на потребителя или предприемача да съхранява информация, адресирана лично към тях по начин, който позволява бъдеща консултация или употреба за период, съответстващ на целта, за която информацията е предназначена и позволява неизменено възпроизвеждане на съхранената информация; Право на отказ: опцията на потребителя да анулира договора на разстояние в рамките на периода за размисъл;

Предприемач: физическото или юридическо лице, предлагащо продукти, (достъп до) цифрово съдържание и/или услуги на потребителите на разстояние;

Договор на разстояние: споразумение, сключено между предприемача и потребителя в рамките на организирана система за продажби на разстояние на продукти, цифрово съдържание и/или услуги, използвайки едно или повече средства за дистанционна комуникация до включително сключването на споразумението;

Формуляр за оттегляне по модел: Европейският формуляр за оттегляне по модел, включен в Приложение I към тези общи условия. Приложение I не е необходимо да се предоставя, ако потребителят няма право на отказ по отношение на своята поръчка;

Техника за дистанционна комуникация: средство, което може да се използва за сключване на споразумение без потребителят и предприемачът да трябва да са едновременно в една и съща стая.

Член 2 – Идентичност на предприемача

Organifer – Част от Wilpe B.V.
Адрес: Koningspil 6B, 7773 NK Hardenberg, Нидерландия
Номер на Търговската камара: 83663541
ДДС номер: NL8629.51.148.B.01


Член 3 – Приложимост

Тези общи условия се прилагат за всяка оферта, направена от предприемача и за всеки договор от разстояние, сключен между предприемача и потребителя.

Преди сключването на договора от разстояние, текстът на тези общи условия ще бъде предоставен на потребителя. Ако това не е възможно, предприемачът ще посочи преди сключването на договора от разстояние как общите условия могат да бъдат разгледани в помещенията на предприемача и че те ще бъдат изпратени безплатно на потребителя при поискване възможно най-скоро.

Ако договорът от разстояние се сключва по електронен път, като отклонение от предходния параграф и преди сключването на договора от разстояние, текстът на тези общи условия може да бъде предоставен на потребителя по електронен път по такъв начин, че потребителят да може лесно да го съхрани на траен носител. Ако това не е възможно, ще бъде посочено преди сключването на договора от разстояние къде общите условия могат да бъдат достъпни по електронен път и че те ще бъдат изпратени безплатно на потребителя по електронен път или по друг начин при поискване.

В случай че, освен тези общи условия, се прилагат и специфични условия за продукти или услуги, вторият и третият параграф се прилагат съответно, и в случай на противоречащи си условия, потребителят винаги може да разчита на приложимата разпоредба, която е най-благоприятна за него.Член 4 – Оферта

Ако офертата има ограничена продължителност или е подложена на условия, това ще бъде изрично посочено в офертата.

Офертата включва пълно и точно описание на предлаганите продукти, дигитално съдържание и/или услуги. Описанието е достатъчно подробно, за да позволи на потребителя да направи правилна оценка на офертата. Ако предприемачът използва изображения, те представляват вярно представяне на предлаганите продукти, услуги и/или дигитално съдържание. Очевидни грешки или неточности в офертата не обвързват предприемача.

Всяка оферта съдържа такава информация, че е ясно на потребителя какви са правата и задълженията, свързани с приемането на офертата.Член 5 – Споразумението

Споразумението се сключва, подлежащо на разпоредбите на параграф 4, в момента на приемане на офертата от страна на потребителя и изпълнение на посочените в нея условия.

Ако потребителят е приел офертата електронно, предприемачът незабавно ще потвърди получаването на приемането на офертата по електронен път. Докато получаването на това приемане не бъде потвърдено от предприемача, потребителят може да развали споразумението.

Ако споразумението се сключва електронно, предприемачът ще вземе подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на електронния трансфер на данни и гарантиране на сигурна уеб среда. Ако потребителят може да плаща електронно, предприемачът ще вземе подходящи мерки за сигурност.

В рамките на законовите рамки, предприемачът може да се информира дали потребителят може да изпълнява своите задължения за плащане, както и за всички факти и фактори, които са важни за отговорно влизане в договор от разстояние. Ако предприемачът има основателни причини да не влиза в споразумението въз основа на това разследване, той има право да откаже поръчка или заявка с обосновка или да приложи специални условия за изпълнение.

Най-късно при доставката на продукта, услугата или дигиталното съдържание на потребителя, предприемачът ще изпрати следната информация, в писмена форма или по начин, който потребителят може да съхрани в достъпен вид на траен носител: a) адреса на предприятието на предприемача, където потребителят може да подава оплаквания; b) условията и начинът, по който потребителят може да упражни правото на отказ, или ясно уведомление относно изключението на правото на отказ; c) информация за гаранциите и съществуващите следпродажбени услуги; d) цената, включително всички данъци, на продукта, услугата или дигиталното съдържание; e) разходите за доставка, ако е приложимо; f) методът на плащане, доставка или изпълнение на договора от разстояние; g) изискванията за прекратяване на споразумението, ако споразумението има продължителност над една година или е с неопределена продължителност; h) ако потребителят има право на отказ, моделния формуляр за отказ.

В случай на дългосрочна сделка, разпоредбата в предишния параграф се прилага само за първата доставка.Член 6 – Право на отказ

За продукти:

Потребителят може да развали споразумение, свързано с покупка на продукт, в срок от най-малко 14 дни без да посочва причини. Предприемачът може да попита потребителя за причината за отказа, но не може да го задължи да я предостави.

Периодът за размисъл, посочен в параграф 1, започва на деня след като потребителят или трета страна, предварително посочена от потребителя, която не е превозвачът, е получила продукта, или: a) ако потребителят е поръчал няколко продукта в една и съща поръчка: деня, в който потребителят или трета страна, посочена от него, е получила последния продукт. Предприемачът може, при условие че е информирал потребителя по ясен начин преди процеса на поръчка, да откаже поръчка за няколко продукта с различни времена на доставка. b) ако доставката на продукт се състои от няколко пратки или части: деня, в който потребителят или трета страна, посочена от него, е получила последната пратка или последната част; c) за споразумения за регулярна доставка на продукти през определен период: деня, в който потребителят или трета страна, посочена от него, е получила първия продукт.

За услуги и дигитално съдържание, които не се доставят на материален носител:

Потребителят може да развали споразумение за услуга и споразумение за доставка на дигитално съдържание, което не се доставя на материален носител, в срок от най-малко 14 дни без да посочва причини. Предприемачът може да попита потребителя за причината за отказа, но не може да го задължи да я предостави.

Периодът за размисъл, посочен в параграф 3, започва на деня след сключването на споразумението.

Удължен период за размисъл за продукти, услуги и дигитално съдържание, които не се доставят на материален носител, ако не е информирано за правото на отказ:

Ако предприемачът не е предоставил на потребителя законово изискваната информация за правото на отказ или моделния формуляр за отказ, периодът за размисъл приключва дванадесет месеца след края на първоначалния период за размисъл, определен съгласно предходните параграфи на този член.

Ако предприемачът е предоставил информацията, посочена в предходния параграф, на потребителя в рамките на дванадесет месеца от началната дата на първоначалния период за размисъл, периодът за размисъл изтича 14 дни след деня, в който потребителят е получил тази информация.Член 7 – Задължения на потребителя по време на периода за размисъл

По време на периода за размисъл, потребителят ще се отнася с грижа към продукта и неговата опаковка. Те ще разопаковат или използват продукта само до степен, необходима за определяне на естеството, характеристиките и функционирането на продукта. Принципът е, че потребителят може да се отнася и инспектира продукта само така, както би му било позволено в магазин.

Потребителят е отговорен само за обезценяване на продукта, което е резултат от обработка на продукта по начин, който надхвърля разрешеното в параграф 1.

Потребителят не е отговорен за обезценяване на продукта, ако предприемачът не е предоставил на потребителя всички законово изисквани информации за правото на отказ преди или при сключването на споразумението.Член 8 – Упражняване на правото на отказ от потребителя и разходите за това

Ако потребителят упражни своето право на отказ, той трябва да уведоми предприемача в рамките на периода за размисъл чрез модела на формуляра за отказ или по друг недвусмислен начин.
Възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни от деня, следващ уведомлението, посочено в параграф 1, потребителят връща продукта или го предава на (упълномощен представител на) предприемача. Това не е необходимо, ако предприемачът е предложил сам да вземе продукта. Потребителят спазва срока за връщане във всеки случай, ако върне продукта преди изтичането на периода за размисъл.
Потребителят връща продукта с всички предоставени аксесоари, ако е разумно възможно в оригиналното състояние и опаковка, и в съответствие с разумните и ясни инструкции, предоставени от предприемача.
Рискът и тежестта на доказване за правилното и навременно упражняване на правото на отказ лежат върху потребителя.
Потребителят поема преките разходи за връщане на продукта.
Ако потребителят се оттегли след като изрично е поискал предоставянето на услугата или доставката на газ, вода или електричество, които не са готови за продажба в ограничен обем или специфично количество, да започне по време на периода за размисъл, потребителят дължи на предприемача пропорционална сума за частта от ангажимента, изпълнена от предприемача към момента на оттеглянето, в сравнение с пълното изпълнение на ангажимента.
Потребителят не поема разходите за изпълнение на услуги или доставката на вода, газ или електричество, които не са готови за продажба в ограничен обем или количество, или за доставката на топлоенергия, ако: a) предприемачът не е предоставил на потребителя законово изискваната информация за правото на отказ, възстановяването на разходите при отказ или модела на формуляра за отказ, или; b) потребителят не е изрично поискал започване на изпълнението на услугата или доставката на газ, вода, електричество или топлоенергия по време на периода за размисъл.
Потребителят не поема разходите за пълна или частична доставка на дигитално съдържание, което не се доставя на материален носител, ако: a) те не са изрично съгласни с започването на изпълнението на споразумението преди края на периода за размисъл; b) те не са признали, че губят правото си на отказ при предоставяне на съгласието си; или c) предприемачът не е успял да потвърди това заявление от потребителя.
Ако потребителят упражни правото си на отказ, всички допълнителни споразумения се разпадат по силата на закона.
Член 9 – Задължения на предприемача в случай на отказ

Ако предприемачът позволява на потребителя да подаде уведомление за отказ по електронен път, той ще изпрати потвърждение за получаване незабавно след получаване на уведомлението.
Предприемачът възстановява всички плащания, направени от потребителя, включително всякакви разходи за доставка, начислени от предприемача за върнатия продукт, без забавяне, но в рамките на 14 дни след деня, в който потребителят го уведомява за отказа. Освен ако предприемачът не предложи сам да вземе продукта, той може да изчака с възстановяването, докато не получи продукта или докато потребителят не докаже, че е върнал продукта, което от двете настъпи първо.
Предприемачът ще използва същия метод на плащане, който потребителят е използвал за възстановяването, освен ако потребителят не се съгласи на различен метод. Възстановяването е безплатно за потребителя.
Ако потребителят е избрал по-скъп метод за доставка от най-евтината стандартна доставка, предприемачът не е длъжен да възстанови допълнителните разходи за по-скъпия метод.
Член 10 – Изключение от правото на отказ

Предприемачът може да изключи следните продукти и услуги от правото на отказ, но само ако предприемачът ясно е посочил това в офертата, или поне своевременно преди сключването на споразумението:

 • Продукти или услуги, чиито цени са свързани с колебания на финансовия пазар, които предприемачът не може да контролира и които могат да настъпят в рамките на периода за отказ;
 • Споразумения, сключени по време на публичен търг. Публичен търг се определя като метод за продажба, при който продукти, дигитално съдържание и/или услуги се предлагат от предприемача на потребител, който е лично присъстващ или има възможност да бъде лично присъстващ на търга, воден от търговец на търга, и където успешният наддавач е задължен да вземе продуктите, дигиталното съдържание и/или услугите;
 • Договори за услуги, след пълно изпълнение на услугата, но само ако: a) изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя; и b) потребителят е заявил, че губи правото си на отказ, след като предприемачът е изпълнил изцяло споразумението;
 • Пакетни пътувания по смисъла на член 7:500 от Холандския граждански кодекс и договори за превоз на пътници;
 • Договори за услуги за осигуряване на настаняване, ако споразумението предвижда конкретна дата или период на изпълнение и различно от жилищни цели, превоз на стоки, услуги за наемане на автомобили и кетъринг;
 • Споразумения, свързани със свободното време, ако споразумението предвижда конкретна дата или период на изпълнение;
 • Продукти, изработени по спецификация на потребителя, които не са предварително произведени и са направени въз основа на индивидуален избор или решение на потребителя, или които са ясно предназначени за конкретно лице;
 • Продукти, които се развалят бързо или имат ограничен срок на годност;
 • Запечатани продукти, които не са подходящи за връщане поради защита на здравето или хигиенни причини и чиито печати са нарушени след доставката;
 • Продукти, които след доставката поради своята природа са неразривно смесени с други продукти;
 • Алкохолни напитки, чиято цена е уговорена при сключване на споразумението, но чиято доставка може да се осъществи само след 30 дни и чиято реална стойност зависи от колебанията на пазара, които предприемачът не може да контролира;
 • Запечатани аудио и видео записи и компютърен софтуер, чиито печати са нарушени след доставката;
 • Вестници, списания или периодични издания, с изключение на абонаменти за тях;
 • Доставка на дигитално съдържание, различно от материален носител, но само ако: a) изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя; и b) потребителят е заявил, че губи правото си на отказ с това.Член 11 – Цената

По време на срока на валидност, посочен в офертата, цените на предлаганите продукти и/или услуги няма да бъдат увеличавани, освен при промени в ДДС ставките.

Без да се нарушава предходният параграф, предприемачът може да предлага продукти или услуги, чиито цени са свързани с колебания на финансовия пазар и върху които предприемачът няма контрол, с променливи цени. Тази връзка с колебания и фактът, че всички посочени цени са ориентировъчни, са посочени в офертата.

Увеличения на цените в рамките на 3 месеца след сключване на споразумението са разрешени само ако са резултат от законови разпоредби или предписания.

Увеличения на цените след 3 месеца от сключване на споразумението са разрешени само ако предприемачът е предвидил това и: a) те са резултат от законови разпоредби или предписания; или b) потребителят има право да прекрати споразумението от деня, в който увеличението на цената влезе в сила.

Цените, посочени в офертата за продукти или услуги, включват ДДС.Член 12 – Изпълнение на споразумението и допълнителна гаранция

Предприемачът гарантира, че продуктите и/или услугите съответстват на споразумението, спецификациите, посочени в офертата, с разумните изисквания за здравина и/или използваемост и законовите разпоредби и/или правителствени регулации, които съществуват на датата на сключване на споразумението. Ако е уговорено, предприемачът също гарантира, че продуктът е подходящ за употреба, различна от нормалната употреба.

Допълнителната гаранция, предоставена от предприемача, неговия доставчик, производител или вносител, никога не ограничава законовите права и претенции, които потребителят може да предяви срещу предприемача въз основа на споразумението, ако предприемачът не е изпълнил своята част от споразумението.

Допълнителна гаранция се определя като всяко поемане на задължение от страна на предприемача, неговия доставчик, вносител или производител, при което той предоставя на потребителя определени права или претенции, които надхвърлят това, което той е законово задължен да направи, ако не е изпълнил своята част от споразумението.Член 13 – Доставка и изпълнение

Търговецът ще проявява възможно най-голяма грижа при получаване на поръчки за продукти и при оценка на заявки за предоставяне на услуги, и ще проявява дължимата грижа при изпълнение на такива поръчки и заявки.
Мястото на доставка е адресът, който потребителят е съобщил на търговеца.
С дължимо внимание към това, което е посочено в член 4 от тези общи условия, търговецът ще изпълни приетите поръчки с всички усилия, но поне в рамките на 30 дни, освен ако не е договорен друг срок за доставка. Ако доставката се забави, или ако поръчката не може да бъде изпълнена или може да бъде изпълнена само частично, потребителят ще бъде уведомен за това в рамките на 30 дни от подаването на поръчката. В такива случаи потребителят има право да развали споразумението безплатно и да получи компенсация за понесени щети.
Търговецът ще възстанови всякакви плащания, направени от потребителя, без неоправдано забавяне след разваляне на споразумението съгласно предходния параграф.
Рискът от повреда или загуба на продуктите се поема от търговеца до момента на доставка на потребителя или представител, посочен предварително и съобщен на търговеца, освен ако изрично не е договорено друго.Член 14 – Договори за дългосрочно изпълнение: Продължителност, Прекратяване и Удължаване

Прекратяване:

Потребителят може да прекрати споразумение, сключено за неопределен срок и което предвижда периодичната доставка на продукти (включително електричество) или услуги по всяко време, при спазване на уговорените правила за прекратяване и срок на предизвестие не повече от един месец. Потребителят може да прекрати споразумение, сключено за определен срок и което предвижда периодичната доставка на продукти (включително електричество) или услуги по всяко време в края на посочения срок, при спазване на уговорените правила за прекратяване и срок на предизвестие не повече от един месец. Потребителят може да прекрати споразуменията, споменати в предходните параграфи:

по всяко време и да не бъде ограничен до прекратяване в определено време или през определен период;

да ги прекрати поне по същия начин, по който са били сключени;

винаги да ги прекрати със същия срок на предизвестие, който предприемачът е договорил за себе си.

Удължаване:

Споразумение, сключено за определен срок и предвиждащо периодичната доставка на продукти (включително електричество) или услуги, не може да бъде удължено или подновено за определен срок по подразбиране. Независимо от предходния параграф, споразумение, сключено за определен срок и предвиждащо периодичната доставка на дневници, новинарски и седмични вестници и списания, може да бъде подновено по подразбиране за определен срок до три месеца, ако потребителят може да прекрати удълженото споразумение в края на периода на удължаване със срок на предизвестие не повече от един месец. Споразумение, сключено за определен срок и предвиждащо периодичната доставка на продукти или услуги, може да бъде подновено по подразбиране за неопределен срок, ако потребителят може да го прекрати по всяко време със срок на предизвестие не повече от един месец. Срокът на предизвестие е до три месеца, ако споразумението предвижда периодичната, но по-рядка доставка на дневници, новинарски и седмични вестници и списания. Споразумение с ограничен срок за периодичната доставка на дневници, новинарски и седмични вестници и списания (пробен или въвеждащ абонамент) не се подновява по подразбиране и автоматично изтича след изтичане на пробния или въвеждащия период.

Продължителност:

Ако споразумението има продължителност над една година, потребителят може да прекрати споразумението по всяко време след една година със срок на предизвестие не повече от един месец, освен ако разумността и добросъвестността се противопоставят на прекратяване преди изтичане на уговорената продължителност.


Член 15 – Плащане

Освен ако не е уговорено друго в договора или допълнителните условия, сумите, дължими от потребителя, трябва да бъдат платени в рамките на 14 дни след началото на периода за размисъл или, при липса на период за размисъл, в рамките на 14 дни след сключването на договора. В случай на договор за предоставяне на услуга, този срок започва на деня след като потребителят получи потвърждение за договора.

При продажба на продукти на потребители, потребителят никога не може да бъде задължен да плати повече от 50% авансово в общите условия. Ако е уговорено авансово плащане, потребителят не може да претендира за никакви права, свързани с изпълнението на съответната поръчка или услуга(и), докато не бъде извършено договореното авансово плащане.

Потребителят е длъжен да съобщи незабавно на предприемача за неточности в предоставените или посочените платежни данни.

Ако потребителят не изпълни своите задължения за плащане своевременно и след като предприемачът е напомнил на потребителя за закъснялото плащане и му е предоставил срок от 14 дни за изпълнение на задълженията за плащане, потребителят ще бъде отговорен за законната лихва върху все още дължимата сума и предприемачът ще има право да начисли извънсъдебните разходи за събиране. Тези разходи за събиране могат да възлизат на максимум: 15% от неплатените суми до 2,500 евро, 10% от следващите 2,500 евро и 5% от следващите 5,000 евро, с минимум 40 евро. Предприемачът може да се отклони от посочените суми и проценти в полза на потребителя.Член 16 – Процедура за оплаквания

Предприемачът има достатъчно публично разгласена процедура за оплаквания и обработва оплакванията в съответствие с тази процедура.
Оплаквания относно изпълнението на споразумението трябва да бъдат подадени изцяло и ясно описани на предприемача в разумен срок след като потребителят е открил дефектите.
Подадените на предприемача оплаквания ще бъдат отговорени в срок от 14 дни от датата на получаване. Ако оплакването изисква предвидимо по-дълго време за обработка, предприемачът ще отговори в рамките на 14-дневния срок с потвърждение за получаване и указание кога потребителят може да очаква по-подробен отговор.
Потребителят трябва да даде на предприемача поне 4 седмици, за да разреши оплакването чрез взаимни консултации. След този период възниква спор, който подлежи на процедура за разрешаване на спорове.Член 17 – Спорове

Холандското законодателство се прилага изключително за споразумения между предприемача и потребителя, за които се прилагат тези общи условия.Член 18 – Допълнителни или отклоняващи се разпоредби

Допълнителните или отклоняващите се разпоредби от тези общи условия не могат да бъдат във вреда на потребителя и трябва да бъдат записани в писмена форма или по такъв начин, че потребителят да може да ги съхрани в достъпен вид на траен носител.

Ако имате въпроси относно нашите условия, ние сме на разположение да ви помогнем.