Všeobecné obchodní podmínky.

Obsah:

Článek 1 – Definice

Článek 2 – Identita podnikatele

Článek 3 – Použitelnost

Článek 4 – Nabídka

Článek 5 – Smlouva

Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy

Článek 7 – Povinnosti spotřebitele během zkušební doby

Článek 8 – Výkon práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem a náklady s tím spojené

Článek 9 – Povinnosti podnikatele v případě odstoupení

Článek 10 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Článek 11 – Cena

Článek 12 – Dodržení a dodatečná záruka

Článek 13 – Dodání a provedení

Článek 14 – Dlouhodobé transakce: doba trvání, ukončení a prodloužení

Článek 15 – Platba

Článek 16 – Reklamační řízení

Článek 17 – Spory

Článek 18 – Doplňující nebo odchylná ustanovení

Článek 1 – Definice

V těchto obchodních podmínkách se používají následující definice:

Dodatečná smlouva: smlouva, při které spotřebitel získává produkty, digitální obsah a/nebo služby v souvislosti s distanční smlouvou, a tyto položky, digitální obsah a/nebo služby jsou dodávány podnikatelem nebo třetí stranou na základě dohody mezi touto třetí stranou a podnikatelem;

Reflexní lhůta: časový úsek, během kterého může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy;

Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná za účelem souvisejícím s jejím obchodním, podnikatelským, řemeslným nebo profesionálním činnostem;

Den: kalendářní den; Digitální obsah: data vytvořená a dodaná v digitální formě; Dlouhodobá smlouva: smlouva zaměřená na pravidelné dodávky zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu po určitou dobu; Trvalé médium: jakýkoliv nástroj – včetně e-mailu – který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli uchovávat informace osobně adresované jim tak, aby bylo možné tyto informace v budoucnu konzultovat nebo používat po dobu, která odpovídá účelu, pro který byly informace určeny, a umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací; Právo na odstoupení: možnost spotřebitele zrušit distanční smlouvu během reflexní lhůty;

Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty, (přístup k) digitálnímu obsahu a/nebo služby spotřebitelům na dálku;

Distanční smlouva: smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem jako součást organizovaného systému pro distanční prodej produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb, při použití jedné nebo více technik distanční komunikace až do uzavření smlouvy včetně;

Formulář pro odstoupení od smlouvy: evropský vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze I těchto obchodních podmínek. Příloha I nemusí být poskytnuta, pokud spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy týkající se jeho objednávky;

Technika distanční komunikace: prostředek, který lze použít k uzavření smlouvy bez nutnosti současné přítomnosti spotřebitele a podnikatele ve stejném prostoru.Článek 2 – Identita podnikatele

Organifer – součást společnosti Wilpe B.V.
Koningspil 6B, 7773 NK Hardenberg, Nizozemsko
Číslo obchodního rejstříku: 83663541
DIČ: NL8629.51.148.B.01Článek 3 – Použitelnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou distanční smlouvu uzavřenou mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Před uzavřením distanční smlouvy bude text těchto všeobecných obchodních podmínek spotřebiteli zpřístupněn. Pokud to není rozumně možné, podnikatel uvede před uzavřením distanční smlouvy, jak lze všeobecné obchodní podmínky zhlédnout v jeho provozovně a že budou spotřebiteli na vyžádání co nejdříve zaslány zdarma.

Pokud je distanční smlouva uzavřena elektronicky, odchyluje se od předchozího odstavce a před uzavřením distanční smlouvy může být text těchto všeobecných obchodních podmínek spotřebiteli zpřístupněn elektronicky takovým způsobem, aby je mohl spotřebitel snadno uložit na trvalé médium. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením distanční smlouvy uvedeno, kde lze všeobecné obchodní podmínky elektronicky přečíst, a že budou spotřebiteli na vyžádání zdarma zaslány elektronicky nebo jiným způsobem.

V případě, že k těmto všeobecným obchodním podmínkám platí také specifické podmínky pro určité produkty nebo služby, vztahují se druhý a třetí odstavec odpovídajícím způsobem a v případě protichůdných podmínek může spotřebitel vždy uplatnit ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější.Článek 4 – Nabídka

Pokud má nabídka omezenou platnost nebo je podmíněna, bude to v nabídce výslovně uvedeno.

Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl správně posoudit nabídku. Pokud podnikatel používá obrázky, tyto jsou věrným zobrazením nabízených produktů, služeb a/nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo omyly v nabídce nezavazují podnikatele.

Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti jsou spojena s přijetím nabídky.Článek 5 – Smlouva

Smlouva je uzavřena, s výhradou ustanovení odstavce 4, v okamžiku, kdy spotřebitel přijme nabídku a splní v ní stanovené podmínky.

Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronicky, podnikatel okamžitě elektronicky potvrdí přijetí této akceptace nabídky. Dokud podnikatel nepotvrdí přijetí této akceptace, může spotřebitel smlouvu zrušit.

Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, podnikatel přijme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud spotřebitel může platit elektronicky, podnikatel přijme odpovídající bezpečnostní opatření.

V rámci zákonných předpisů může podnikatel zjistit, zda může spotřebitel splnit své platební závazky, a také všechny ty skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro zodpovědné uzavření distanční smlouvy. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření dobré důvody k nesouhlasu s uzavřením smlouvy, je oprávněn odmítnout objednávku nebo požadavek s odůvodněním, nebo stanovit zvláštní podmínky pro provedení.

Nejpozději při dodání produktu, služby nebo digitálního obsahu spotřebiteli, podnikatel zašle následující informace, písemně nebo tak, aby je mohl spotřebitel uchovat na trvalém médiu přístupným způsobem: a) návštěvní adresu provozovny podnikatele, kde může spotřebitel podávat stížnosti; b) podmínky a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasnou informaci o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy; c) informace o zárukách a existujícím zákaznickém servisu; cena včetně všech daní za produkt, službu nebo digitální obsah; d) náklady na doručení, pokud jsou aplikovatelné; e) způsob platby, doručení nebo provedení distanční smlouvy; f) požadavky pro ukončení smlouvy, pokud má smlouva trvání delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou; g) pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, formulář pro odstoupení od smlouvy.

V případě dlouhodobé transakce se ustanovení předchozího odstavce vztahuje pouze na první dodávku.Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy

Pro produkty:

Spotřebitel může zrušit smlouvu týkající se nákupu produktu během reflexní lhůty nejméně 14 dnů bez udání důvodu. Podnikatel může spotřebitele požádat o důvod odstoupení, ale nemůže ho nutit důvod(y) uvést.

Reflexní lhůta uvedená v odstavci 1 začíná dnem po tom, co spotřebitel, nebo třetí strana určená spotřebitelem předem, která není přepravcem, obdržela produkt, nebo: a) pokud spotřebitel objednal více produktů v jedné objednávce: den, kdy spotřebitel, nebo třetí strana určená jím, obdržela poslední produkt. Podnikatel může, pokud spotřebitele před objednávkou jasně informoval, odmítnout objednávku pro více produktů s různými dodacími lhůtami. b) pokud dodání produktu sestává z několika zásilek nebo částí: den, kdy spotřebitel, nebo třetí strana určená jím, obdržela poslední zásilku nebo poslední část; c) pro smlouvy o pravidelné dodávce produktů po určitou dobu: den, kdy spotřebitel, nebo třetí strana určená jím, obdržela první produkt.

Pro služby a digitální obsah, který není dodáván na hmatatelném médiu:

Spotřebitel může zrušit smlouvu o poskytování služeb a smlouvu o dodávce digitálního obsahu, který není dodáván na hmatatelném médiu, po dobu nejméně 14 dnů bez udání důvodů. Podnikatel může spotřebitele požádat o důvod odstoupení, ale nemůže ho nutit důvod(y) uvést.

Reflexní lhůta uvedená v odstavci 3 začíná následujícím dnem po uzavření smlouvy.

Prodloužená reflexní lhůta pro produkty, služby a digitální obsah, který není dodáván na hmatatelném médiu, pokud nebyly poskytnuty informace o právu na odstoupení:

Pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonně vyžadované informace o právu na odstoupení nebo vzorový formulář pro odstoupení, končí reflexní lhůta dvanáct měsíců po skončení původní reflexní lhůty, stanovené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku.

Pokud podnikatel poskytl informace uvedené v předchozím odstavci spotřebiteli během dvanácti měsíců od počátečního data původní reflexní lhůty, končí reflexní lhůta 14 dnů po dni, kdy spotřebitel tyto informace obdržel.
Článek 7 – Povinnosti spotřebitele během reflexní lhůty

Během reflexní lhůty bude spotřebitel nakládat s produktem a jeho obalem opatrně. Produkt rozbalí nebo použije pouze do té míry, která je nezbytná pro určení jeho povahy, vlastností a funkčnosti. Zásadou je, že spotřebitel smí s produktem manipulovat a zkoumat ho pouze tak, jak by mu to bylo umožněno v obchodě.

Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty produktu, které je výsledkem manipulace s produktem přesahující to, co je dovoleno v odstavci 1.

Spotřebitel není odpovědný za snížení hodnoty produktu, pokud mu podnikatel neposkytl všechny zákonně vyžadované informace o právu na odstoupení od smlouvy před uzavřením smlouvy nebo při jejím uzavírání.
Článek 8 – Výkon práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem a náklady s tím spojené

Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, musí toto podnikateli oznámit během reflexní lhůty prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení nebo jiným jednoznačným způsobem.
Co nejdříve, ale do 14 dnů od dne následujícího po oznámení uvedeném v odstavci 1, vrátí spotřebitel produkt nebo jej předá (pověřenému zástupci) podnikateli. To není nutné, pokud se podnikatel nabídl, že si produkt sám vyzvedne. Spotřebitel dodržel lhůtu pro vrácení v každém případě, pokud vrátí produkt před vypršením reflexní lhůty.
Spotřebitel vrátí produkt se všemi dodanými příslušenstvími, pokud je to rozumně možné, v původním stavu a obalu a v souladu s rozumnými a jasnými instrukcemi podnikatele.
Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné uplatnění práva na odstoupení leží na spotřebiteli.
Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení produktu.
Pokud spotřebitel odstoupí poté, co výslovně požádal o zahájení poskytování služby nebo dodávky plynu, vody nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo určitém množství během reflexní lhůty, dluží spotřebitel podnikateli poměrnou částku za část závazku, který podnikatel splnil v době odstoupení ve srovnání s plným splněním závazku.
Spotřebitel neplatí žádné náklady za výkon služeb nebo dodávku vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo množství, ani za dodávku teplárenského tepla, pokud: a) podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonně vyžadované informace o právu na odstoupení, o náhradě nákladů po odstoupení nebo vzorový formulář pro odstoupení; nebo b) spotřebitel výslovně nepožádal o zahájení výkonu služby nebo dodávky plynu, vody, elektřiny nebo teplárenského tepla během reflexní lhůty.
Spotřebitel neplatí žádné náklady za úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmatatelném médiu, pokud: a) nevyjádřil výslovný souhlas se zahájením plnění smlouvy před koncem reflexní lhůty; b) nepřiznal, že při udělení souhlasu přichází o právo na odstoupení; nebo c) podnikatel nepotvrdil toto prohlášení spotřebitele.
Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení, všechny další smlouvy se zruší zákonem.
Článek 9 – Povinnosti podnikatele v případě odstoupení

Pokud podnikatel umožní spotřebiteli podat oznámení o odstoupení elektronicky, okamžitě po přijetí oznámení zašle potvrzení o přijetí.
Podnikatel vrátí veškeré platby provedené spotřebitelem, včetně případných nákladů na dodání, které podnikatel účtoval za vrácený produkt, bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 14 dnů od dne, kdy mu spotřebitel oznámí odstoupení od smlouvy. Pokud si podnikatel nenabídl, že si produkt sám vyzvedne, může s vrácením čekat, dokud neobdrží produkt nebo dokud spotřebitel neprokáže, že produkt vrátil, podle toho, co nastane dříve.
Podnikatel použije pro vrácení platby stejný platební metodu, kterou použil spotřebitel, pokud se spotřebitel nerozhodne pro jinou metodu. Vrácení peněz je pro spotřebitele bezplatné.
Pokud si spotřebitel zvolil dražší způsob dodání než je nejlevnější standardní dodání, podnikatel nemusí vrátit doplňkové náklady za dražší metodu.
Článek 10 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může z práva na odstoupení od smlouvy vyloučit následující produkty a služby, ale pouze pokud to podnikatel jasně uvedl v nabídce nebo alespoň včas před uzavřením smlouvy:

Produkty nebo služby, jejichž ceny jsou vázány na kolísání na finančním trhu, nad kterým podnikatel nemá kontrolu a které mohou nastat během reflexní lhůty; Smlouvy uzavřené během veřejné aukce. Veřejná aukce je definována jako prodejní metoda, při které podnikatel nabízí produkty, digitální obsah a/nebo služby spotřebiteli, který je osobně přítomen nebo má možnost být na aukci osobně přítomen, vedené aukčníkem, a kde úspěšný uchazeč je povinen převzít produkty, digitální obsah a/nebo služby; Smlouvy o službách, po úplném provedení služby, ale pouze pokud: a) provedení začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a b) spotřebitel uvedl, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnikatel smlouvu plně vykonal; Balíčkové cestování, jak je uvedeno v článku 7:500 občanského zákoníku Nizozemska, a smlouvy o přepravě cestujících; Smlouvy o poskytování ubytování, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo období provedení a jiné než pro bydlení, přepravu zboží, pronájem aut, služby stravování; Smlouvy související s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo období provedení; Produkty vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nejsou předem vyrobené a jsou vytvořeny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou zjevně určeny pro konkrétní osobu; Produkty, které se rychle kazí nebo mají omezenou trvanlivost; Zapečetěné produkty, které nejsou vhodné k vrácení z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny a jejichž pečeť byla po dodání porušena; Produkty, které se po dodání kvůli své povaze nevratně smísí s jinými produkty; Alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na kolísání trhu, nad kterým podnikatel nemá kontrolu; Zapečetěné audio, video nahrávky a počítačový software, u kterých byla pečeť po dodání porušena; Noviny, časopisy nebo periodika, s výjimkou předplatného na ně; Dodání digitálního obsahu jiného než na hmatatelném médiu, ale pouze pokud: a) provedení začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a b) spotřebitel uvedl, že ztrácí právo na odstoupení s tímto.Článek 11 – Cena

Během platnosti, která je uvedena v nabídce, ceny nabízených produktů a/nebo služeb nebudou zvýšeny, kromě změn cen v důsledku změn sazeb DPH.

Bez ohledu na předchozí odstavec může podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny jsou vázány na kolísání na finančním trhu a nad kterými podnikatel nemá kontrolu, s proměnlivými cenami. Tato vazba na kolísání a skutečnost, že uvedené ceny jsou pouze orientační, jsou uvedeny v nabídce.

Zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze, pokud jsou důsledkem právních předpisů nebo ustanovení.

Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze, pokud to podnikatel stanovil a: a) jsou důsledkem právních předpisů nebo ustanovení; nebo b) spotřebitel má právo smlouvu ukončit ke dni, kdy zvýšení ceny nabývá účinnosti.

Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb zahrnují DPH.


Článek 12 – Plnění smlouvy a dodatečná záruka

Podnikatel zaručuje, že produkty a/nebo služby odpovídají smlouvě, specifikacím uvedeným v nabídce, rozumným požadavkům na kvalitu a/nebo použitelnost a právním předpisům a/nebo vládním nařízením, které platily v době uzavření smlouvy. Pokud bylo dohodnuto, podnikatel rovněž zaručuje, že produkt je vhodný pro jiné použití než běžné.

Dodatečná záruka poskytnutá podnikatelem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje právní práva a nároky, které může spotřebitel uplatnit vůči podnikateli na základě smlouvy, pokud podnikatel nesplnil svou část smlouvy.

Dodatečná záruka je definována jako jakékoli závazné prohlášení podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, ve kterém poskytuje spotřebiteli určitá práva nebo nároky, které přesahují to, co je zákonně povinen udělat, pokud nesplnil svou část smlouvy.
Článek 13 – Dodání a provedení

Obchodník bude při přijímání objednávek na produkty a při posuzování žádostí o poskytování služeb postupovat s nejvyšší možnou pečlivostí a bude také pečlivě postupovat při vyřizování těchto objednávek a žádostí.
Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel obchodníkovi sdělil.
S ohledem na ustanovení článku 4 těchto obecných obchodních podmínek obchodník vyřídí přijaté objednávky co nejrychleji, ale nejpozději do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak. Pokud dojde ke zpoždění dodání, nebo pokud objednávka nemůže být vyřízena nebo může být vyřízena pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo smlouvu bezplatně zrušit a právo na náhradu případných vzniklých škod.
Obchodník vrátí spotřebiteli veškeré platby bez zbytečného odkladu po zrušení smlouvy podle předchozího odstavce.
Riziko poškození nebo ztráty produktů nese obchodník až do doby doručení spotřebiteli nebo předem určenému a obchodníkovi známému zástupci, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak.
Článek 14 – Smlouvy s pokračujícím plněním: Doba trvání, ukončení a prodloužení

Ukončení:

Spotřebitel může kdykoliv ukončit smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, která zahrnuje periodické dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, přičemž je třeba dodržet dohodnutá pravidla pro ukončení a výpovědní lhůta nesmí být delší než jeden měsíc. Spotřebitel může ukončit smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která zahrnuje periodické dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoliv na konci specifikované doby, přičemž je třeba dodržet dohodnutá pravidla pro ukončení a výpovědní lhůta nesmí být delší než jeden měsíc. Spotřebitel může ukončit smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:

kdykoliv a bez omezení na ukončení v konkrétní dobu nebo během konkrétního období; ukončit je alespoň stejným způsobem, jakým byly uzavřeny; vždy je ukončit s výpovědní lhůtou, kterou podnikatel sám pro sebe dohodl.

Prodloužení:

Smlouva uzavřená na dobu určitou a zahrnující periodické dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb nesmí být tichým souhlasem prodloužena nebo obnovena na určitou dobu. Navzdory předchozímu odstavci může být smlouva uzavřená na dobu určitou a zahrnující periodické dodávky denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů tichým souhlasem prodloužena na dobu až tří měsíců, jestliže spotřebitel může prodlouženou smlouvu ukončit na konci prodloužení s výpovědní lhůtou, která nesmí být delší než jeden měsíc. Smlouva uzavřená na dobu určitou a zahrnující periodické dodávky produktů nebo služeb může být tichým souhlasem prodloužena pouze na dobu neurčitou, pokud ji spotřebitel může kdykoliv ukončit s výpovědní lhůtou nesmí být delší než jeden měsíc. Výpovědní lhůta může být až tři měsíce, pokud smlouva zahrnuje periodické, ale méně časté dodávky denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů. Smlouva s omezenou dobou trvání na periodické dodávky denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů (zkouškové nebo úvodní předplatné) nesmí být tichým souhlasem obnovena a automaticky skončí po uplynutí zkouškového nebo úvodního období.

Doba trvání:

Pokud má smlouva dobu trvání delší než jeden rok, může spotřebitel smlouvu kdykoliv po uplynutí jednoho roku ukončit s výpovědní lhůtou, která nesmí být delší než jeden měsíc, pokud rozumnost a spravedlnost nebrání ukončení před uplynutím dohodnuté doby trvání.Článek 15 – Platba

Pokud není v smlouvě nebo dodatečných podmínkách dohodnuto jinak, musí být částky dlužné spotřebitelem zaplaceny do 14 dnů od zahájení zkušební doby, nebo pokud zkušební doba není, do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě smlouvy o poskytování služby začíná tato doba běžet den po tom, co spotřebitel obdržel potvrzení o smlouvě.
Při prodeji produktů spotřebitelům nesmí být spotřebitel v obecných obchodních podmínkách povinen zaplatit více než 50% zálohy. Pokud byla dohodnuta záloha, nemůže spotřebitel uplatňovat žádná práva týkající se provádění příslušné objednávky nebo služeb, dokud nebyla dohodnutá záloha zaplacena.
Spotřebitel má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit podnikateli nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích.
Pokud spotřebitel neplní svou platební povinnost včas a poté, co mu podnikatel připomněl opožděnou platbu a poskytl spotřebiteli lhůtu 14 dnů na splnění jeho platebních závazků, bude spotřebitel povinen platit zákonné úroky z dosud dlužné částky a podnikatel bude oprávněn účtovat náklady na mimosoudní vymáhání. Tyto náklady na vymáhání mohou činit maximálně: 15% z nezaplacených částek do 2 500 €, 10% z následujících 2 500 € a 5% z dalších 5 000 €, s minimem 40 €. Podnikatel může od uvedených částek a procent odchýlit ve prospěch spotřebitele.
Článek 16 – Postup při reklamacích

Podnikatel má řádně zveřejněný postup pro řešení reklamací a postupuje při řešení reklamací v souladu s tímto postupem.
Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být podnikateli předloženy úplně a jasně popsány v rozumné lhůtě poté, co spotřebitel zjistil nedostatky.
Reklamace předložené podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů od data jejich přijetí. Pokud vyřízení reklamace vyžaduje předvídatelně delší čas, podnikatel odpoví v rámci 14denní lhůty potvrzením přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
Spotřebitel musí podnikateli poskytnout alespoň 4 týdny na vyřešení reklamace vzájemnou konzultací. Po této době vzniká spor, který podléhá řízení o řešení sporů.
Článek 17 – Spory

Na smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto obecné obchodní podmínky, se výlučně vztahuje nizozemské právo.Článek 18 – Doplňující nebo odchylná ustanovení

Doplňující nebo odchylná ustanovení od těchto obecných obchodních podmínek nesmí být na újmu spotřebiteli a musí být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl uchovávat přístupně na trvalém médiu.

Pokud máte jakékoliv dotazy k našim obchodním podmínkám, jsme vám rádi k dispozici.