Retourbeleid

Bedenktijd

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren. De termijn voor annulering verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product in bezit krijgt.

Om het retourbeleid uit te voeren, moet u ons informeren over uw beslissing om de overeenkomst te annuleren via een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld per e-mail. U kunt gebruikmaken van het modelformulier voor annulering, maar dit is niet verplicht. Het volstaat om uw verklaring over het uitoefenen van het retourbeleid te verzenden voor het verstrijken van de termijn voor annulering.

Gevolgen van de herroeping

Indien u besluit om de overeenkomst te herroepen, dan dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst aan te geven. U ontvangt dan alle betalingen die u heeft gedaan, inclusief leveringskosten, terug. Dit gebeurt binnen 14 dagen nadat Organifer op de hoogte is gesteld van uw beslissing tot herroeping. De terugbetaling zal met hetzelfde betaalmiddel gebeuren als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft gedaan, zonder extra kosten. Organifer mag wachten met terugbetaling tot ze de producten hebben ontvangen of u aantoont dat de producten zijn teruggestuurd.


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen

c. Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] d. [Naam consumenten(en)] e. [Adres consument(en)] f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Neem contact op met onze klantenservice om een retourformulier te ontvangen.Hoe stuur ik producten terug?


Als u besluit om het product te retourneren, is het het beste om eerst contact op te nemen met onze klantenservice. Zij kunnen u verder helpen en een passend retourformulier verstrekken. Zorg ervoor dat u uw product in de originele staat en verpakking retourneert, zodat wij het product weer kunnen verkopen.

Is mijn retour aangekomen bij jullie?


Het is altijd raadzaam om uw retour aan te melden bij onze klantenservice en een ontvangstbevestiging per e-mail te verkrijgen. Als u twijfelt of uw retour bij ons is aangekomen, kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers, die u kunnen helpen de status van uw retour te bepalen en passende oplossingen aan te bieden.

Ik heb nog geen retourformulier ontvangen?

Heeft u een retourformulier aangevraagd bij ons, maar heeft u deze nog niet ontvangen via e-mail? Het is mogelijk dat deze in uw spam-box terecht is gekomen. Als daar ook niks te vinden is, raden we u aan om opnieuw contact op te nemen met onze klantenservice. Zo kunnen we het opnieuw naar u versturen.