Ogólne warunki i zasady.

Spis treści:

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie rozważania

Artykuł 8 – Wykonanie prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta i koszty z tym związane

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Artykuł 11 – Cena

Artykuł 12 – Zgodność i dodatkowa gwarancja

Artykuł 13 – Dostawa i realizacja

Artykuł 14 – Transakcje długoterminowe: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

Artykuł 15 – Płatność

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

Artykuł 17 – Spory

Artykuł 18 – Postanowienia uzupełniające lub odstępujące


Artykuł 1 – Definicjert

niniejszych warunkach i zasadach stosuje się następujące definicje:

Dodatkowa umowa: umowa, w ramach której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową na odległość, a te przedmioty, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub przez stronę trzecią na podstawie ustalenia między tą stroną trzecią a przedsiębiorcą;

Okres rozważenia: okres, w którym konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy;

Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową;

Dzień: dzień kalendarzowy; Treść cyfrowa: dane wyprodukowane i dostarczone w formie cyfrowej; Umowa długoterminowa: umowa mająca na celu regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas; Trwały nośnik: każde narzędzie – w tym e-mail – które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych osobiście do nich w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje lub użycie przez okres zgodny z przeznaczeniem tych informacji i umożliwia niezmienioną reprodukcję przechowywanych informacji; Prawo odstąpienia: opcja konsumenta do odstąpienia od umowy na odległość w okresie rozważenia;

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty, (dostęp do) treści cyfrowe i/lub usługi konsumentom na odległość;

Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, przy użyciu jednej lub więcej technik komunikacji na odległość do momentu zawarcia umowy włącznie;

Wzór formularza odstąpienia: europejski wzór formularza odstąpienia zawarty w Załączniku I do niniejszych warunków i zasad. Załącznik I nie musi być dostarczany, jeśli konsument nie ma prawa odstąpienia od zamówienia;

Technika komunikacji na odległość: środek, który może być używany do zawarcia umowy bez konieczności fizycznej obecności konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym czasie.


Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Organifer – część Wilpe B.V. Koningspil 6B, 7773 NK Hardenberg, Holandia Numer w Krajowej Izbie Gospodarczej: 83663541 Numer VAT: NL8629.51.148.B.01Artykuł 3 – Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki i zasady stosują się do każdej oferty przedstawionej przez przedsiębiorcę oraz każdej umowy na odległość zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem.

Przed zawarciem umowy na odległość tekst tych ogólnych warunków i zasad zostanie udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest to rozsądnie możliwe, przedsiębiorca wskaże przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób ogólne warunki i zasady mogą być przeglądane w lokalu przedsiębiorcy oraz że zostaną one niezwłocznie przesłane bezpłatnie konsumentowi na żądanie.

Jeżeli umowa na odległość zostaje zawarta elektronicznie, odstępując od poprzedniego akapitu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst tych ogólnych warunków i zasad może być udostępniony konsumentowi elektronicznie w taki sposób, aby mógł on łatwo przechować je na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to rozsądnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość wskaże się, gdzie ogólne warunki i zasady mogą być dostępne elektronicznie, oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie konsumentowi elektronicznie lub w inny sposób na żądanie.

W przypadku, gdy obok tych ogólnych warunków i zasad stosowane są także specyficzne warunki dotyczące produktów lub usług, stosuje się odpowiednio akapity drugi i trzeci, a w przypadku sprzecznych warunków, konsument może zawsze powołać się na odpowiedni przepis, który jest dla niego najkorzystniejszy.Artykuł 4 – Oferta

Jeżeli oferta ma ograniczony czas trwania lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.

Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one wiernym odwzorowaniem oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub pomyłki w ofercie nie zobowiązują przedsiębiorcy.

Każda oferta zawiera takie informacje, by dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki są związane z akceptacją oferty.Artykuł 5 – Umowa

Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień akapitu 4, w momencie akceptacji oferty przez konsumenta oraz spełnienia warunków w niej zawartych.

Jeśli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną odbiór akceptacji oferty. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi odbioru tej akceptacji, konsument może rozwiązać umowę.

Jeżeli umowa zostaje zawarta elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu zabezpieczenia elektronicznego przekazu danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może płacić elektronicznie, przedsiębiorca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

W granicach prawa, przedsiębiorca może uzyskać informacje, czy konsument jest w stanie spełnić swoje zobowiązania płatnicze, oraz wszystkie te fakty i czynniki, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione podstawy, by nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub prośby z uzasadnieniem lub dołączyć specjalne warunki do wykonania.

Najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowej konsumentowi, przedsiębiorca przekaże następujące informacje, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku: a) adres odwiedzin siedziby przedsiębiorcy, gdzie konsument może składać reklamacje; b) warunki oraz sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jasne powiadomienie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy; c) informacje o gwarancjach i istniejącej obsłudze posprzedażnej; d) cenę wraz z wszystkimi podatkami produktu, usługi lub treści cyfrowej; e) koszty dostawy, jeśli dotyczy; f) sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy na odległość; g) wymagania dotyczące zakończenia umowy, jeśli umowa ma czas trwania dłuższy niż jeden rok lub jest na czas nieokreślony; h) jeśli konsument ma prawo odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.

W przypadku transakcji długoterminowej, postanowienie w poprzednim akapicie dotyczy tylko pierwszej dostawy.Artykuł 6 – Prawo odstąpienia od umowy

Dla produktów:

Konsument może rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w ciągu okresu rozważenia wynoszącego co najmniej 14 dni bez podawania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia, ale nie może go zobowiązać do podania swoich powodów.

Okres rozważenia wymieniony w akapicie 1 rozpoczyna się dzień po dniu, w którym konsument, lub osoba trzecia wskazana przez konsumenta z góry, która nie jest przewoźnikiem, otrzymała produkt, lub: a) jeśli konsument zamówił wiele produktów w jednym zamówieniu: dzień, w którym konsument, lub osoba trzecia wskazana przez niego, otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, pod warunkiem że poinformował o tym konsumenta w jasny sposób przed procesem składania zamówienia, odmówić zamówienia na wiele produktów z różnymi terminami dostawy. b) jeśli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument, lub osoba trzecia wskazana przez niego, otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część; c) dla umów na regularną dostawę produktów przez określony czas: dzień, w którym konsument, lub osoba trzecia wskazana przez niego, otrzymała pierwszy produkt.

Dla usług i treści cyfrowych nie dostarczanych na materialnym nośniku:

Konsument może rozwiązać umowę o świadczenie usług i umowę na dostawę treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku, przez co najmniej 14 dni bez podawania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia, ale nie może go zobowiązać do podania swoich powodów.

Okres rozważenia wymieniony w akapicie 3 rozpoczyna się dzień po zawarciu umowy.

Przedłużony okres rozważenia dla produktów, usług i treści cyfrowych nie dostarczanych na materialnym nośniku, jeśli nie poinformowano o prawie odstąpienia:

Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi prawnie wymaganych informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzorze formularza odstąpienia od umowy, okres rozważenia kończy się dwanaście miesięcy po zakończeniu oryginalnego okresu rozważenia, ustalonego zgodnie z poprzednimi akapitami tego artykułu.

Jeśli przedsiębiorca dostarczył informacje, o których mowa w poprzednim akapicie, konsumentowi w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia oryginalnego okresu rozważenia, okres rozważenia wygasa 14 dni po dniu, w którym konsument otrzymał te informacje.
Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie rozważenia

W czasie okresu rozważenia konsument będzie obchodzić się z produktem i jego opakowaniem z należytą starannością. Produkt będzie rozpakowany lub używany tylko w takim zakresie, który jest niezbędny do stwierdzenia jego natury, cech i funkcjonowania. Zasadą jest, że konsument może manipulować produktem i sprawdzać go tylko w taki sposób, na jaki pozwolono by mu w sklepie.

Konsument jest odpowiedzialny tylko za zmniejszenie wartości produktu, które jest wynikiem obchodzenia się z produktem w sposób wykraczający poza to, co jest dozwolone w akapicie 1.

Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich prawnie wymaganych informacji o prawie odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy lub w chwili jej zawarcia.Artykuł 8 – Wykonanie prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta i koszty z tym związane

Jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym przedsiębiorcę w okresie rozważenia za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób. Jak najszybciej, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po powiadomieniu, o którym mowa w akapicie 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował samodzielne odebranie produktu. Konsument przestrzega terminu zwrotu w każdym przypadku, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu rozważenia. Konsument zwraca produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, o ile to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę. Ryzyko i ciężar dowodu dotyczące prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia od umowy spoczywa na konsumentowi. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeśli konsument odstąpi od umowy po wyraźnym zażądaniu, aby rozpoczęcie świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody lub energii elektrycznej nieprzygotowanej do sprzedaży w ograniczonej objętości lub określonej ilości rozpoczęło się w okresie rozważenia, konsument jest winien przedsiębiorcy proporcjonalną kwotę za część zobowiązania, którą przedsiębiorca spełnił w chwili odstąpienia, w porównaniu do pełnego wykonania zobowiązania. Konsument nie ponosi kosztów wykonania usług lub dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej nieprzygotowanej do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, ani za dostawę ciepła sieciowego, jeśli: a) przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi prawnie wymaganych informacji o prawie odstąpienia, zwrocie kosztów po odstąpieniu lub wzorze formularza odstąpienia; b) konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ciepła sieciowego w okresie rozważenia. Konsument nie ponosi kosztów za pełną lub częściową dostawę treści cyfrowych nie dostarczonych na materialnym nośniku, jeśli: a) nie wyraził wyraźnie zgody na rozpoczęcie wykonania umowy przed końcem okresu rozważenia; b) nie przyjął do wiadomości utraty prawa odstąpienia po wyrażeniu swojej zgody; lub c) przedsiębiorca nie potwierdził tej deklaracji od konsumenta. Jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia, wszystkie dodatkowe umowy rozwiązują się z mocy prawa.
Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia

Jeśli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi elektroniczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia wyśle potwierdzenie jego otrzymania. Przedsiębiorca zwraca wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwrócony produkt, niezwłocznie, lecz w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu. Chyba że przedsiębiorca zaoferuje odbiór produktu we własnym zakresie, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do momentu, w którym konsument wykaże, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Przedsiębiorca dokona zwrotu płatności przy użyciu tej samej metody płatności, której użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inną metodę. Zwrot płatności jest bezpłatny dla konsumenta. Jeśli konsument wybrał metodę dostawy droższą niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższą metodę.
Artykuł 10 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa odstąpienia od umowy, ale tylko jeżeli przedsiębiorca wyraźnie określił to w ofercie, lub przynajmniej w terminowym okresie przed zawarciem umowy:

Produkty lub usługi, których ceny są związane ze zmianami na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
Umowy zawarte podczas aukcji publicznej. Aukcja publiczna jest definiowana jako metoda sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość bycia osobiście obecnym na aukcji, prowadzonej przez aukcjoner, a osoba, która złożyła najwyższą ofertę, jest zobowiązana do przyjęcia produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko jeżeli: a) wykonanie rozpoczęło się z wyraźną wcześniejszą zgodą konsumenta; oraz b) konsument oświadczył, że traci prawo odstąpienia od umowy, gdy przedsiębiorca w pełni wykonuje umowę;
Pakiety podróżne, o których mowa w artykule 7:500 Kodeksu Cywilnego Holandii i umowy na przewóz pasażerów;
Umowy o świadczenie usług zakwaterowania, jeśli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania, inne niż na cele mieszkalne, transport towarów, usługi wynajmu samochodów i usługi gastronomiczne;
Umowy związane z działalnością rekreacyjną, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania;
Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykatami i są tworzone na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do użycia;
Zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub higieny, jeśli pieczęć została uszkodzona po dostawie;
Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swoją naturę, zostają nierozerwalnie połączone z innymi produktami;
Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość zależy od zmian na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
Zapieczętowane nagrania audio, nagrania wideo i oprogramowanie komputerowe, w przypadku których pieczęć została uszkodzona po dostawie;
Gazety, czasopisma lub periodyki, z wyjątkiem subskrypcji na nie;
Dostawa treści cyfrowych innych niż na materialnym nośniku, ale tylko jeżeli: a) wykonanie rozpoczęło się z wyraźną wcześniejszą zgodą konsumenta; oraz b) konsument oświadczył, że traci prawo odstąpienia od umowy z tym związane.
Artykuł 11 – Cena

W okresie ważności oferty ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT.

Bez uszczerbku dla poprzedniego akapitu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny są związane ze zmianami na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, z zmiennymi cenami. Związek ze zmianami i fakt, że wszelkie podane ceny są cenami orientacyjnymi, są określone w ofercie.

Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy są wynikiem przepisów prawnych.

Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i: a) są one wynikiem przepisów prawnych; lub b) konsument ma prawo rozwiązać umowę z dniem wejścia w życie podwyżki cen.

Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają VAT.Artykuł 12 – Wykonanie umowy i gwarancja dodatkowa

Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, z uzasadnionymi wymaganiami solidności i/użyteczności oraz z przepisami prawnymi i/lub regulacjami rządowymi, które obowiązywały w dniu zawarcia umowy. Jeśli uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.

Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza ustawowych praw i roszczeń, które konsument może dochodzić przeciwko przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeśli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.

Gwarancja dodatkowa jest definiowana jako każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia, wykraczające poza to, co jest prawnie zobowiązany zrobić, jeśli nie wywiązał się ze swojej części umowy.
Artykuł 13 – Dostawa i wykonanie

Sprzedawca powinien zachować najwyższą możliwą staranność przy odbieraniu zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług, a także wykazać się należytą starannością przy realizacji takich zamówień i wniosków.
Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał sprzedawcy.
Z należytym uwzględnieniem tego, co zostało ustalone w artykule 4 niniejszych ogólnych warunków i zasad, sprzedawca wykonuje przyjęte zamówienia z należytą szybkością, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa zostanie opóźniona, lub jeśli zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. W takich przypadkach konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów oraz do ewentualnego odszkodowania za poniesione szkody.
Sprzedawca zwraca wszelkie dokonane przez konsumenta płatności bez nieuzasadnionej zwłoki po rozwiązaniu umowy zgodnie z poprzednim akapitem.
Ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów ponosi sprzedawca do momentu dostawy konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu z góry i zgłoszonemu sprzedawcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
Artykuł 14 – Umowy o świadczenie ciągłe: Okres obowiązywania, rozwiązanie i przedłużenie

Rozwiązanie:

Konsument może w każdej chwili rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony, która przewiduje okresowe dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem uzgodnionych zasad rozwiązania umowy i z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
Konsument może w każdej chwili rozwiązać umowę zawartą na czas określony, która przewiduje okresowe dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, na koniec określonego czasu trwania, z zachowaniem uzgodnionych zasad rozwiązania umowy i z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
Konsument może rozwiązać umowy, o których mowa w poprzednich akapitach:

w każdej chwili i nie być ograniczonym do rozwiązania w określonym czasie lub w określonym okresie;

rozwiązać je przynajmniej w taki sam sposób, jak zostały zawarte;

zawsze rozwiązać je z zachowaniem tego samego okresu wypowiedzenia, który przedsiębiorca zastrzegł dla siebie.

Przedłużenie:

Umowa zawarta na czas określony, która przewiduje okresowe dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być przedłużana ani odnawiana na określony czas przez milczące porozumienie.
Bez uszczerbku dla poprzedniego akapitu, umowa zawarta na czas określony, która przewiduje okresowe dostarczanie dzienników, wiadomości i czasopism tygodniowych, może być milcząco przedłużona na określony czas do trzech miesięcy, jeśli konsument może rozwiązać przedłużoną umowę na koniec okresu przedłużenia z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.
Umowa zawarta na czas określony, która przewiduje okresowe dostarczanie produktów lub usług, może być milcząco przedłużona tylko na czas nieokreślony, jeśli konsument może ją rozwiązać w każdej chwili z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc. Okres wypowiedzenia wynosi do trzech miesięcy, jeśli umowa przewiduje okresowe, ale mniej częste dostarczanie dzienników, wiadomości i czasopism tygodniowych.
Umowa na ograniczony czas dotycząca okresowego dostarczania dzienników, wiadomości i czasopism tygodniowych (abonament próbny lub wprowadzający) nie zostanie milcząco odnowiona i automatycznie wygaśnie po upływie okresu próbnego lub wprowadzającego.

Czas trwania:

Jeśli umowa ma czas trwania dłuższy niż jeden rok, konsument może w każdej chwili po upływie roku rozwiązać umowę z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc, chyba że rozsądek i sprawiedliwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego czasu trwania.

Artykuł 15 – Płatność

O ile nie uzgodniono inaczej w umowie lub dodatkowych warunkach, należności ze strony konsumenta muszą zostać opłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy, lub w przypadku braku okresu odstąpienia, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy na świadczenie usługi, okres ten rozpoczyna się dzień po tym, jak konsument otrzymał potwierdzenie umowy.
W przypadku sprzedaży produktów konsumentom, konsument nigdy nie może być zobowiązany do zapłaty więcej niż 50% z góry w ogólnych warunkach i zasadach. Jeśli uzgodniono płatność z góry, konsument nie może rościć żadnych praw dotyczących wykonania odpowiedniego zamówienia lub usług(i), dopóki uzgodniona zaliczka nie zostanie zapłacona.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać przedsiębiorcy wszelkie nieprawidłowości w podanych lub oznaczonych danych płatniczych.
Jeśli konsument nie spełni swojego obowiązku płatniczego w terminie, a po tym, jak przedsiębiorca przypomniał konsumentowi o opóźnionej płatności i przyznał konsumentowi okres 14 dni na spełnienie jego zobowiązań płatniczych, konsument będzie zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za zaległość oraz przedsiębiorca będzie uprawniony do obciążenia konsumenta kosztami pozasądowego dochodzenia należności. Te koszty windykacyjne mogą wynieść maksymalnie: 15% z należności do 2 500 €, 10% z kolejnych 2 500 €, oraz 5% z następnych 5 000 €, z minimalną kwotą 40 €. Przedsiębiorca może odstąpić od wyżej wymienionych kwot i procentów na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

Przedsiębiorca posiada wystarczająco upublicznioną procedurę składania reklamacji i rozpatruje reklamacje zgodnie z tą procedurą.
Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być zgłoszone przedsiębiorcy w pełni i w sposób jasny opisany w rozsądnym czasie po tym, jak konsument odkrył wady.
Reklamacje złożone u przedsiębiorcy zostaną odpowiedziane w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu przetwarzania, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14-dniowego terminu z potwierdzeniem otrzymania i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
Konsument musi dać przedsiębiorcy co najmniej 4 tygodnie na rozwiązanie reklamacji za pośrednictwem konsultacji wzajemnych. Po tym okresie powstaje spór podlegający procedurze rozstrzygania sporów.
Artykuł 17 – Spory

Wyłącznie prawo holenderskie ma zastosowanie do umów zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem, na które mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki i zasady.


Artykuł 18 – Postanowienia dodatkowe lub odstępujące

Postanowienia dodatkowe lub odstępujące od niniejszych ogólnych warunków i zasad nie mogą być na niekorzyść konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych warunków i zasad, chętnie Ci pomożemy.