Termeni și condiții generale

Cuprins:

Articolul 1 – Definiții

Articolul 2 – Identitatea antreprenorului

Articolul 3 – Aplicabilitate

Articolul 4 – Oferta

Articolul 5 – Acordul

Articolul 6 – Dreptul de retragere

Articolul 7 – Obligațiile consumatorului în perioada de reflecție

Articolul 8 – Exercitarea dreptului de retragere de către consumator și costurile aferente

Articolul 9 – Obligațiile antreprenorului în caz de retragere

Articolul 10 – Excluderea dreptului de retragere

Articolul 11 – Prețul

Articolul 12 – Conformitatea și garanția suplimentară

Articolul 13 – Livrarea și execuția

Articolul 14 – Tranzacții pe termen lung: durată, reziliere și prelungire

Articolul 15 – Plata

Articolul 16 – Procedura de reclamații

Articolul 17 – Dispute

Articolul 18 – Dispoziții suplimentare sau derogatorii

Articolul 1 – Definiții

În acești termeni și condiții, se aplică următoarele definiții:

Acord suplimentar: un acord în care consumatorul achiziționează produse, conținut digital și/sau servicii în legătură cu un contract la distanță, iar aceste articole, conținut digital și/sau servicii sunt furnizate de către antreprenor sau de către o terță parte pe baza unui aranjament între acea terță parte și antreprenor;

Perioada de reflecție: perioada de timp în care consumatorul își poate exercita dreptul de retragere;

Consumator: persoana fizică care nu acționează în scopuri legate de comerțul, afacerea, meșteșugul sau activitatea sa profesională;

Zi: zi calendaristică;Conținut digital: date produse și livrate în formă digitală;
Contract pe termen lung: un acord care vizează livrarea regulată de bunuri, servicii și/sau conținut digital pe o perioadă specificată;
Suport durabil: orice instrument – inclusiv e-mailul – care permite consumatorului sau antreprenorului să stocheze informații adresate personal într-un mod care să permită consultarea sau utilizarea viitoare pe o perioadă aliniată scopului pentru care informațiile sunt destinate și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate;
Dreptul de retragere: opțiunea consumatorului de a rezilia contractul la distanță în cadrul perioadei de reflecție;
Antreprenor: persoana fizică sau juridică care oferă produse, (acces la) conținut digital și/sau servicii consumatorilor la distanță;
Contract la distanță: un acord încheiat între antreprenor și consumator ca parte a unui sistem organizat de vânzări la distanță de produse, conținut digital și/sau servicii, utilizând una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță până la și inclusiv încheierea acordului;
Formular de retragere tip: formularul tip european de retragere inclus în Anexa I a acestor termeni și condiții. Anexa I nu trebuie furnizată dacă consumatorul nu are drept de retragere în ceea ce privește comanda sa;
Tehnică de comunicare la distanță: un mijloc care poate fi utilizat pentru a încheia un acord fără ca consumatorul și antreprenorul să fie nevoiți să se afle în aceeași încăpere simultan.Articolul 2 – Identitatea antreprenorului

Organifer – Part of Wilpe B.V. Koningspil 6B 7773 NK Hardenberg, The Netherlands Chamber of Commerce number: 83663541 VAT number: NL8629.51.148.B.01Articolul 3 – Aplicabilitate

Aceste termeni și condiții generale se aplică fiecărei oferte făcută de antreprenor și fiecărui contract la distanță încheiat între antreprenor și consumator.

Înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor termeni și condiții generale va fi pus la dispoziția consumatorului. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, antreprenorul va indica, înainte de încheierea contractului la distanță, modul în care termenii și condițiile generale pot fi consultate la sediul antreprenorului și că acestea vor fi trimise gratuit consumatorului la cerere, cât mai curând posibil.

Dacă contractul la distanță este încheiat electronic, ca excepție de la paragraful anterior și înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor termeni și condiții generale poate fi pus la dispoziția consumatorului în mod electronic, astfel încât să poată fi stocat cu ușurință de către consumator pe un suport durabil. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, se va indica înainte de încheierea contractului la distanță unde pot fi accesate electronic termenii și condițiile generale și că acestea vor fi trimise gratuit consumatorului în mod electronic sau în alt mod, la cerere.

În cazul în care, pe lângă acești termeni și condiții generale, se aplică și condiții specifice ale produsului sau serviciului, se aplică în mod corespunzător paragrafele doi și trei, iar în cazul unor condiții conflictuale, consumatorul se poate baza întotdeauna pe prevederea aplicabilă care este cea mai favorabilă pentru el.Articolul 4 – Oferta

Dacă o ofertă are o durată limitată sau este supusă unor condiții, acest lucru va fi explicit menționat în ofertă.

Oferta include o descriere completă și exactă a produselor, conținutului digital și/sau serviciilor oferite. Descrierea este suficient de detaliată pentru a permite consumatorului să facă o evaluare corectă a ofertei. Dacă antreprenorul utilizează imagini, acestea sunt o reprezentare fidelă a produselor, serviciilor și/sau conținutului digital oferit. Greșelile sau erorile evidente în ofertă nu obligă antreprenorul.

Fiecare ofertă conține informațiile necesare astfel încât consumatorului să-i fie clar care sunt drepturile și obligațiile legate de acceptarea ofertei.Articolul 5 – Acordul

Acordul se încheie, sub rezerva prevederilor paragrafului 4, în momentul acceptării ofertei de către consumator și respectării condițiilor stabilite în aceasta.
Dacă consumatorul a acceptat oferta în mod electronic, antreprenorul va confirma imediat primirea acceptării ofertei în mod electronic. Atât timp cât primirea acestei acceptări nu a fost confirmată de către antreprenor, consumatorul poate dizolva acordul.
Dacă acordul este încheiat electronic, antreprenorul va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a securiza transferul electronic de date și pentru a asigura un mediu web sigur. Dacă consumatorul poate plăti electronic, antreprenorul va lua măsuri de securitate adecvate.
În cadrul prevederilor legale, antreprenorul poate să se informeze dacă consumatorul poate să își îndeplinească obligațiile de plată, precum și despre toate faptele și factorii care sunt importanți pentru încheierea responsabilă a unui contract la distanță. Dacă antreprenorul are motive întemeiate să nu încheie acordul pe baza acestei investigații, el are dreptul de a refuza o comandă sau o cerere cu motivație sau de a atașa condiții speciale executării.
Cel târziu la livrarea produsului, serviciului sau conținutului digital către consumator, antreprenorul va trimite următoarele informații, în scris sau într-un mod care să permită consumatorului să le stocheze într-o manieră accesibilă pe un suport durabil:
a) adresa de vizitare a sediului antreprenorului unde consumatorul poate depune reclamații; b) condițiile în care și modul în care consumatorul poate exercita dreptul de retragere sau o notificare clară privind excluderea dreptului de retragere; c) informații despre garanții și servicii post-vânzare existente; prețul, inclusiv toate taxele, produsului, serviciului sau conținutului digital; d) costurile de livrare, dacă este cazul; e) metoda de plată, livrare sau executare a contractului la distanță; f) cerințele pentru rezilierea acordului dacă acordul are o durată de mai mult de un an sau este de durată nedeterminată; g) dacă consumatorul are drept de retragere, formularul tip de retragere.
În cazul unei tranzacții pe termen lung, prevederea din paragraful anterior se aplică numai la prima livrare.Articolul 6 – Dreptul de retragere

Pentru produse:

Consumatorul poate dizolva un acord referitor la achiziționarea unui produs în timpul unei perioade de reflecție de cel puțin 14 zile, fără a oferi motive. Antreprenorul poate întreba consumatorul motivul retragerii, dar nu poate obliga acestuia să furnizeze motivul (motivele).
Perioada de reflecție menționată în paragraful 1 începe în ziua următoare după ce consumatorul sau o terță parte desemnată de consumator în prealabil, care nu este transportatorul, a primit produsul, sau:a) dacă consumatorul a comandat mai multe produse într-o singură comandă: ziua în care consumatorul sau o terță parte desemnată de acesta a primit ultimul produs. Antreprenorul poate, cu condiția să fi informat consumatorul în mod clar înainte de procesul de comandă, să refuze o comandă pentru mai multe produse cu termene de livrare diferite.b) dacă livrarea unui produs constă în mai multe expedieri sau părți: ziua în care consumatorul sau o terță parte desemnată de acesta a primit ultima expediere sau ultima parte;c) pentru acorduri de livrare regulată de produse pe o anumită perioadă: ziua în care consumatorul sau o terță parte desemnată de acesta a primit primul produs.
Pentru servicii și conținut digital nesupus pe un suport tangibil:
Consumatorul poate dizolva un acord de servicii și un acord pentru furnizarea de conținut digital nesupus pe un suport tangibil în termen de cel puțin 14 zile fără a oferi motive. Antreprenorul poate întreba consumatorul motivul retragerii, dar nu poate obliga acestuia să furnizeze motivul (motivele).
Perioada de reflecție menționată în paragraful 3 începe în ziua următoare după încheierea acordului.
Perioadă de reflecție extinsă pentru produse, servicii și conținut digital nesupus pe un suport tangibil dacă nu este informat despre dreptul de retragere:
Dacă antreprenorul nu a furnizat consumatorului informațiile legale necesare despre dreptul de retragere sau formularul de retragere tip, perioada de reflecție se încheie la douăsprezece luni după sfârșitul perioadei de reflecție inițiale, determinată în conformitate cu paragrafele anterioare ale acestui articol.
Dacă antreprenorul a furnizat informațiile menționate în paragraful precedent consumatorului în termen de douăsprezece luni de la data de început a perioadei de reflecție inițiale, perioada de reflecție expiră la 14 zile după ziua în care consumatorul a primit acele informații.Articolul 7 – Obligațiile consumatorului în perioada de reflecție

În timpul perioadei de reflecție, consumatorul va manipula produsul și ambalajul acestuia cu grijă. El va despacheta sau utiliza produsul doar în măsura necesară pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Principiul este că consumatorul poate manipula și inspecta produsul doar așa cum i s-ar permite să facă într-un magazin.
Consumatorul este responsabil doar pentru devalorizarea produsului care rezultă din manipularea produsului într-un mod care depășește ceea ce este permis în paragraful 1.
Consumatorul nu este responsabil pentru devalorizarea produsului dacă antreprenorul nu i-a furnizat toate informațiile legale necesare despre dreptul de retragere înainte sau la încheierea acordului.Articolul 8 – Exercitarea dreptului de retragere de către consumator și costurile aferente

Dacă consumatorul își exercită dreptul de retragere, el trebuie să notifice antreprenorul în perioada de reflecție prin intermediul formularului tip de retragere sau într-un alt mod neechivoc.

Dacă consumatorul își exercită dreptul de retragere, el trebuie să notifice antreprenorul în perioada de reflecție prin intermediul formularului tip de retragere sau într-un alt mod neechivoc.

Cât mai curând posibil, dar în termen de 14 zile de la ziua următoare notificării menționate în paragraful 1, consumatorul returnează produsul sau îl predă (unui reprezentant autorizat al) antreprenorului. Acest lucru nu este necesar dacă antreprenorul a oferit să colecteze produsul el însuși. Consumatorul a respectat perioada de returnare în orice caz dacă returnează produsul înainte ca perioada de reflecție să fi expirat.
Consumatorul returnează produsul cu toate accesoriile furnizate, dacă este posibil în condiții și ambalaje originale, și în conformitate cu instrucțiunile rezonabile și clare furnizate de antreprenor.
Riscul și sarcina probei pentru exercitarea corectă și în timp util a dreptului de retragere revine consumatorului.
Consumatorul suportă costurile directe ale returnării produsului.
Dacă consumatorul se retrage după ce a solicitat expres ca furnizarea serviciului sau livrarea de gaz, apă sau electricitate care nu sunt pregătite pentru vânzare într-un volum limitat sau cantitate specifică să înceapă în perioada de reflecție, consumatorul datorează antreprenorului o sumă proporțională pentru partea din angajament îndeplinită de antreprenor la momentul retragerii, comparativ cu îndeplinirea completă a angajamentului.
Consumatorul nu suportă costurile pentru prestarea serviciilor sau livrarea de apă, gaz sau electricitate care nu sunt pregătite pentru vânzare într-un volum limitat sau cantitate, sau pentru furnizarea de încălzire centralizată, dacă:a) antreprenorul nu a furnizat consumatorului informațiile legale necesare privind dreptul de retragere, rambursarea costurilor la retragere sau formularul tip de retragere, sau;b) consumatorul nu a solicitat expres începerea prestării serviciului sau furnizării de gaz, apă, electricitate sau încălzire centralizată în perioada de reflecție.
Consumatorul nu suportă costurile pentru livrarea completă sau parțială a conținutului digital care nu este furnizat pe un suport tangibil, dacă:a) nu a fost de acord expres cu începerea executării acordului înainte de sfârșitul perioadei de reflecție;b) nu a recunoscut că își pierde dreptul de retragere la acordarea consimțământului; sauc) antreprenorul nu a confirmat această declarație din partea consumatorului.
Dacă consumatorul își exercită dreptul de retragere, toate acordurile suplimentare sunt dizolvate prin efectul legii.
Articolul 9 – Obligațiile antreprenorului în caz de retragere

Dacă antreprenorul permite consumatorului să trimită o notificare de retragere electronic, el va trimite o confirmare de primire imediat ce a primit notificarea.
Antreprenorul rambursează toate plățile efectuate de consumator, inclusiv eventualele costuri de livrare percepute de antreprenor pentru produsul returnat, fără întârziere, dar în termen de 14 zile de la ziua în care consumatorul îl notifică cu privire la retragere. Cu excepția cazului în care antreprenorul oferă să colecteze produsul el însuși, acesta poate aștepta să ramburseze până când a primit produsul sau până când consumatorul demonstrează că a returnat produsul, oricare dintre acestea survine prima.
Antreprenorul va folosi aceeași metodă de plată pe care a utilizat-o consumatorul pentru rambursare, cu excepția cazului în care consumatorul este de acord cu o altă metodă. Rambursarea este gratuită pentru consumator.
Dacă consumatorul a ales o metodă de livrare mai scumpă decât cea mai ieftină livrare standard, antreprenorul nu trebuie să ramburseze costurile suplimentare pentru metoda mai scumpă.Articolul 10 – Excluderea dreptului de retragere

Antreprenorul poate exclude următoarele produse și servicii de la dreptul de retragere, dar numai dacă antreprenorul a specificat clar acest lucru în ofertă, sau cel puțin în timp util înainte de încheierea acordului:
Produse sau servicii ale căror prețuri sunt legate de fluctuațiile de pe piața financiară pe care antreprenorul nu le poate controla și care pot apărea în perioada de retragere;
Acorduri încheiate în timpul unei licitații publice. O licitație publică este definită ca o metodă de vânzare în care produsele, conținutul digital și/sau serviciile sunt oferite de antreprenor consumatorului care este prezent personal sau are posibilitatea de a fi prezent personal la licitație, condusă de un licitator, iar ofertantul câștigător este obligat să preia produsele, conținutul digital și/sau serviciile;
Contracte de servicii, după executarea completă a serviciului, dar numai dacă: a) execuția a început cu acordul expres prealabil al consumatorului; și b) consumatorul a declarat că își pierde dreptul de retragere odată ce antreprenorul a executat pe deplin acordul;
Pachete de călătorie conform articolului 7:500 din Codul Civil Olandez și contracte pentru transportul de pasageri;
Contracte de servicii pentru furnizarea de cazare, dacă acordul prevede o dată sau o perioadă specifică de execuție și altele decât în scopuri rezidențiale, transport de bunuri, servicii de închiriere auto și catering;
Acorduri legate de activități de agrement, dacă acordul prevede o dată sau o perioadă specifică de execuție;
Produse fabricate conform specificațiilor consumatorului, care nu sunt prefabricate și sunt realizate pe baza unei alegeri sau decizii individuale a consumatorului, sau care sunt clar destinate unei anumite persoane;
Produse care se deteriorează rapid sau au o durată de viață limitată;
Produse sigilate care nu sunt potrivite pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau de igienă și al căror sigiliu a fost rupt după livrare;
Produse care, prin natura lor, sunt amestecate ireversibil cu alte produse după livrare;
Băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit la încheierea acordului, dar a căror livrare poate avea loc doar după 30 de zile, și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile pieței pe care antreprenorul nu le poate controla; Înregistrări audio, video și software de calculator sigilate, al căror sigiliu a fost rupt după livrare;
Ziare, reviste sau periodice, cu excepția abonamentelor la acestea;
Livrarea de conținut digital altul decât pe un suport material, dar numai dacă: a) execuția a început cu acordul expres prealabil al consumatorului; și b) consumatorul a declarat că își pierde dreptul de retragere prin aceasta.
Articolul 11 – Prețul

În perioada de valabilitate menționată în ofertă, prețurile produselor și/sau serviciilor oferite nu vor fi majorate, cu excepția modificărilor de preț rezultate din schimbările de cote ale TVA-ului.

Fără a aduce atingere alineatului anterior, antreprenorul poate oferi produse sau servicii ale căror prețuri sunt legate de fluctuațiile de pe piața financiară și asupra cărora antreprenorul nu are control, cu prețuri variabile. Această legătură cu fluctuațiile și faptul că prețurile menționate sunt prețuri orientative sunt specificate în ofertă.

Majorările de preț în termen de 3 luni de la încheierea acordului sunt permise doar dacă sunt rezultatul reglementărilor sau dispozițiilor legale.

Majorările de preț la peste 3 luni de la încheierea acordului sunt permise doar dacă antreprenorul a stipulat acest lucru și: a) sunt rezultatul reglementărilor sau dispozițiilor legale; sau b) consumatorul are dreptul de a rezilia acordul începând cu ziua în care intră în vigoare majorarea de preț.

Prețurile menționate în oferta de produse sau servicii includ TVA.Articolul 12 – Execuția acordului și garanția suplimentară

Antreprenorul garantează că produsele și/sau serviciile respectă acordul, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de fiabilitate și/sau utilizabilitate și dispozițiile legale și/sau reglementările guvernamentale care existau la data încheierii acordului. Dacă se convine, antreprenorul garantează, de asemenea, că produsul este adecvat pentru utilizări altele decât cele normale.
O garanție suplimentară oferită de antreprenor, furnizorul său, producătorul sau importatorul nu va limita niciodată drepturile și revendicările legale pe care consumatorul le poate invoca împotriva antreprenorului pe baza acordului, în cazul în care antreprenorul nu și-a îndeplinit partea sa din acord.
O garanție suplimentară este definită ca orice angajament al antreprenorului, furnizorului său, importatorului sau producătorului prin care acesta acordă consumatorului anumite drepturi sau revendicări care depășesc ceea ce este obligat legal să facă în cazul în care nu și-a îndeplinit partea sa din acord.
Articolul 13 – Livrare și executare

Comerciantul va exercita cea mai mare grijă la primirea comenzilor pentru produse și la evaluarea cererilor de furnizare de servicii și va da dovadă de diligență în executarea acestor comenzi și cereri.
Locul de livrare va fi adresa pe care consumatorul a comunicat-o comerciantului.
Cu respectarea a ceea ce este stipulat în articolul 4 din acești termeni și condiții generale, comerciantul va executa comenzile acceptate cu cea mai mare promptitudine, dar cel puțin în termen de 30 de zile, cu excepția cazului în care s-a convenit un alt termen de livrare. Dacă livrarea este întârziată sau dacă o comandă nu poate fi onorată sau poate fi onorată doar parțial, consumatorul va fi informat despre acest lucru în termen de 30 de zile de la plasarea comenzii. În astfel de cazuri, consumatorul are dreptul de a dizolva acordul fără costuri și dreptul la orice compensație pentru daunele suferite.
Comerciantul va rambursa orice plăți efectuate de consumator fără întârzieri nejustificate după dizolvarea acordului conform paragrafului precedent.
Riscul de deteriorare sau pierdere a produselor va fi suportat de comerciant până la momentul livrării către consumator sau un reprezentant desemnat în prealabil și comunicat comerciantului, cu excepția cazului în care s-a convenit expres altfel.
Articolul 14 – Contracte cu Executare Continuă: Durata, Rezilierea și Prelungirea

Rezilierea:

Consumatorul poate rezilia un acord încheiat pe perioadă nedeterminată, care prevede livrarea periodică de produse (inclusiv electricitate) sau servicii, în orice moment, cu respectarea regulilor de reziliere convenite și a unui termen de preaviz de maximum o lună.
Consumatorul poate rezilia un acord încheiat pe perioadă determinată, care prevede livrarea periodică de produse (inclusiv electricitate) sau servicii, în orice moment, la sfârșitul duratei specificate, cu respectarea regulilor de reziliere convenite și a unui termen de preaviz de maximum o lună.

Consumatorul poate rezilia acordurile menționate în paragrafele precedente:
în orice moment și nu este limitat la reziliere într-un moment specific sau pe o perioadă specifică;
le poate rezilia cel puțin în același mod în care au fost încheiate;
le poate rezilia întotdeauna cu același termen de preaviz pe care antreprenorul l-a convenit pentru sine.

Prelungirea:
Un acord încheiat pe perioadă determinată și care prevede livrarea periodică de produse (inclusiv electricitate) sau servicii nu poate fi prelungit sau reînnoit pentru o durată specificată prin acord tacit.
Prin derogare de la paragraful precedent, un acord încheiat pe perioadă determinată și care prevede livrarea periodică de ziare și reviste zilnice, de știri și săptămânale poate fi prelungit tacit pentru o durată specificată de până la trei luni, dacă consumatorul poate rezilia acordul prelungit la sfârșitul perioadei de prelungire cu un termen de preaviz de maximum o lună.

Un acord încheiat pe perioadă determinată și care prevede livrarea periodică de produse sau servicii poate fi prelungit tacit pentru o perioadă nedeterminată numai dacă consumatorul îl poate rezilia în orice moment cu un termen de preaviz de maximum o lună. Termenul de preaviz este de până la trei luni dacă acordul prevede livrarea periodică, dar mai puțin frecventă, de ziare și reviste zilnice, de știri și săptămânale.Un acord cu durată limitată pentru livrarea periodică de ziare și reviste zilnice, de știri și săptămânale (abonament de probă sau introductiv) nu va fi reînnoit tacit și va expira automat la sfârșitul perioadei de probă sau introductive.

Durata:

Dacă un acord are o durată de mai mult de un an, consumatorul poate rezilia acordul în orice moment după un an, cu un termen de preaviz de maximum o lună, cu excepția cazului în care rațiunea și echitatea se opun rezilierii înainte de expirarea duratei convenite.


Articolul 15 – Plata

Cu excepția cazului în care se convine altfel în contract sau în termenii suplimentari, sumele datorate de consumator trebuie să fie plătite în termen de 14 zile de la începutul perioadei de retragere sau, în absența unei perioade de retragere, în termen de 14 zile de la încheierea contractului. În cazul unui contract de prestare de servicii, această perioadă începe a doua zi după ce consumatorul a primit confirmarea contractului.
În cazul vânzării de produse către consumatori, consumatorul nu poate fi obligat să plătească mai mult de 50% în avans în termenii și condițiile generale. Dacă s-a convenit plata în avans, consumatorul nu poate revendica niciun drept în ceea ce privește executarea comenzii sau a serviciilor relevante până când plata în avans convenită nu a fost efectuată.
Consumatorul are obligația de a raporta imediat inexactitățile din detaliile de plată furnizate sau declarate către antreprenor.
Dacă consumatorul nu își îndeplinește obligațiile de plată în termenul stabilit, iar antreprenorul a reamintit consumatorului plata întârziată și i-a acordat acestuia un termen de 14 zile pentru a-și îndeplini obligațiile de plată, consumatorul va fi răspunzător pentru dobânda legală asupra sumei încă datorate, iar antreprenorul va avea dreptul să perceapă costurile de colectare extrajudiciară suportate. Aceste costuri de colectare pot ajunge la maximum: 15% din sumele restante până la € 2,500, 10% din următoarele € 2,500 și 5% din următoarele € 5,000, cu un minim de € 40. Antreprenorul poate devia de la sumele și procentele menționate în beneficiul consumatorului.


Articolul 16 – Procedura de Soluționare a Plângerilo

Antreprenorul are o procedură de soluționare a plângerilor suficient de mediatizată și gestionează plângerile în conformitate cu această procedură.
Plângerile privind executarea contractului trebuie să fie prezentate în întregime și descrise clar antreprenorului într-un termen rezonabil după ce consumatorul a descoperit defectele.
Plângerile prezentate antreprenorului vor fi răspunse în termen de 14 zile de la data primirii. Dacă o plângere necesită un timp de procesare previzibil mai lung, antreprenorul va răspunde în termenul de 14 zile cu o confirmare de primire și o indicație a momentului în care consumatorul poate aștepta un răspuns mai detaliat.
Consumatorul trebuie să acorde antreprenorului cel puțin 4 săptămâni pentru a rezolva plângerea prin consultare reciprocă. După această perioadă, apare un litigiu care este supus procedurii de soluționare a litigiilor.


Articolul 17 – Litigii

Legea olandeză se aplică exclusiv acordurilor dintre antreprenor și consumator la care se aplică acești termeni și condiții generale.Articolul 18 – Dispoziții suplimentare sau derogatorii

Dispozițiile suplimentare sau derogatorii de la acești termeni și condiții generale nu trebuie să fie în detrimentul consumatorului și trebuie să fie consemnate în scris sau într-un mod care să permită consumatorului să le stocheze într-o manieră accesibilă pe un suport durabil.

Dacă aveți întrebări despre termenii și condițiile noastre, suntem bucuroși să vă ajutăm.